/ Presseskik og lovgivning

Presseskik og lovgivning

Inden du skriver en artikkel, eller indsender til Debatten, så skal du lige sikre dig at du ikke kommer til at overtræde gældende lovgivning. Se mere herunder.

Pressenævnet
Se Bekendtgørelse af medieansvarsloven her.
Se de vejledende regler for god presseskik fra pressenævnet.her.

Grundloven § 77

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Straffelovens § 266b / racismeparagraffen
Stk. 1. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af 
personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, 
national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Straffelovens § 267 / Injurieloven
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger 
eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Er fornærmelsen fremsat mod nogen af de i § 119, stk. 2, nævnte personer i anledning af udførelsen af deres tjeneste eller hverv, uden at bestemmelserne i straffelovens § 121 kommer til anvendelse, bliver dette 
ved straffens udmåling at betragte som en skærpende omstændighed, og straffen kan da stige til fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3. Ved straffens udmåling bliver det at betragte som en skærpende omstændighed, at fornærmelsen er fremsat i trykt skrift eller på anden 
måde, hvorved den får en større udbredelse, eller på sådanne steder eller til sådanne tider, at det i høj grad forøger det krænkende i ytringen.

 Generelle retningslinier

Du kan indsende nyhedsindslag til Lokal Nyt på mail.
Det en forudsætning at du opgiver navn og mailadresse.
Det forventes selvfølgelig at du ikke overtræder gældende lovgivning, og holder en god presseskik. Se her.
Du selv er ansvarlig for det du skriver.
 
Der optages ikke annoncer her på siden. Der henvises til følgende muligheder.
 
Avisen der er gratis uddeles en gang om ugen. Også som net udgave.
 
Abonnement og net udgave, uddeles gratis i Videbæk hver onsdag.
 
Abonnement og net udgave.