Borgerforening / Om Borgerforeningen / Vedtægter
 

Vedtægter

 
§ 1:
Foreningens navn er Videbæk Borgerforening. Foreningen er stiftet den 20. marts 1911.

§ 2:
Foreningens formål er:

- at fastholde og udvikle Videbæk by som et godt sted at bo, leve og arbejde,           samt  at flytte til.
- at virke for Videbæk bys forskønnelse
- at varetage borgernes tarv og interesser
- at være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder og øvrige                                samarbejdspartnere.

§ 3:
1 Som medlemmer kan optages personer og firmaer, der vedkender sig disse vedtægter og foreningens formål.

2 Der er følgende 3 medlemstyper:
- personligt medlemskab giver 1 stemme
- husstands medlemskab giver 2 stemmer
- firma medlemskab giver 1 stemme

3 Man er medlem, når kontingentet er betalt.

4 En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.

§ 4:
1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I lige årstal vælges mindst 3 max 4 - og i ulige årstal mindst 2 og max 3 - bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Medlemmer kan genvælges.

2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan hverves udenfor bestyrelsen. I så fald vælges i bestyrelsen én, som er ansvarlig for kontakten til kassereren, og for at bestyrelsen til alle tider er orienteret om den aktuelle økonomiske situation. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

3 Suppleant indtræder kun i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlems fravær forventes at vare i mere end 2 måneder. Suppleanter inviteres til bestyrelsesmøderne, men har ved fremmøde ikke stemmeret.

4 I tilfælde af formandens eller kassererens / den kassereransvarliges udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv med virkning indtil næstkommende generalforsamling.

5 Valgbar er et hvert medlem, der er fyldt 18 år.

6 Bestyrelsen kan etablere ad-hoc udvalg og blivende udvalg. Der skal som minimum altid være et bestyrelsesmedlem i udvalget, som er kontaktperson til bestyrelsen.

§ 5:
1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter selv med dens respektive formue.

2 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen og heller ikke krav på nogen del af foreningens eller udbytte af nogen art.

§ 6:
1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker enten skriftlig til alle medlemmer eller annonceres i dagspressen med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres ligeledes på forenings hjemmeside.

2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

4 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

5 Der kræves dog til udelukkelse af et medlem, til ændringer af disse vedtægter samt til optagelse af lån mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages såfremt blot ét medlem ønsker det.

6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

§ 7:
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1 Valg af dirigent og referent.

2 Valg af stemmetæller(e).

3 Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og    godkendelse.

4 Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og godkendelse.

5 Behandling af rettidigt indkomne forslag.

6 Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.

7 Valg af: - bestyrelsesmedlemmer,- 2 bestyrelsessuppleanter,- 2 revisorer-
1 revisorsuppleant, - Eventuelt.

§ 8:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 20 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9:
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

§ 10:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer beslutning om evt. medlemskab af andre foreninger / organisationer.

§ 11:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kasserer, er tilstede ved et bestyrelsesmøde. Ved eventuelt afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 12:
Der føres protokol over vedtagne beslutninger af sekretæren. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.

Kassereren fører medlemsfortegnelse, kassebog og sørger for opkrævning af kontingent.

§ 13:
Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til 31/12 og senest den 10/2 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 14:
1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2 Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue, som skal gå til almennyttige formål.

Således vedtaget den 14. oktober 2010 på den ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægter vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling den 11. marts 1970 er samtidig annulleret.

§ 1:
Foreningens navn er Videbæk Borgerforening. Foreningen er stiftet den

20. marts 1911.

§ 2:
Foreningens formål er:
- at fastholde og udvikle Videbæk by som et godt sted at bo, leve og arbejde, samt at flytte til.
- at virke for Videbæk bys forskønnelse
- at varetage borgernes tarv og interesser
- at være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

§ 3:
1 Som medlemmer kan optages personer og firmaer, der vedkender sig disse vedtægter og foreningens formål.

2 Der er følgende 3 medlemstyper:
- personligt medlemskab giver 1 stemme
- husstands medlemskab giver 2 stemmer
- firma medlemskab giver 1 stemme

3 Man er medlem, når kontingentet er betalt.

4 En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.


§ 4:
1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I lige årstal vælges mindst 3 max 4 - og i ulige årstal mindst 2 og max 3 - bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Medlemmer kan genvælges.

2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan hverves udenfor bestyrelsen. I så fald vælges i bestyrelsen én, som er ansvarlig for kontakten til kassereren, og for at bestyrelsen til alle tider er orienteret om den aktuelle økonomiske situation. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.3 Suppleant indtræder kun i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlems fravær forventes at vare i mere end 2 måneder. Suppleanter inviteres til bestyrelsesmøderne, men har ved fremmøde ikke stemmeret.4 I tilfælde af formandens eller kassererens / den kassereransvarliges udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv med virkning indtil næstkommende generalforsamling.5 Valgbar er et hvert medlem, der er fyldt 18 år.6 Bestyrelsen kan etablere ad-hoc udvalg og blivende udvalg. Der skal som minimum altid være et bestyrelsesmedlem i udvalget, som er kontaktperson til bestyrelsen.

§ 5:

1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter selv med dens respektive formue.2 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen og heller ikke krav på nogen del af foreningens eller udbytte af nogen art.

§ 6:

1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker enten skriftlig til alle medlemmer eller annonceres i dagspressen med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres ligeledes på forenings hjemmeside.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.3 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.4 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.5 Der kræves dog til udelukkelse af et medlem, til ændringer af disse vedtægter samt til optagelse af lån mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages såfremt blot ét medlem ønsker det.6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

§ 7:

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:1 Valg af dirigent og referent.2 Valg af stemmetæller(e).3 Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.

Drøftelse og godkendelse.4 Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og godkendelse.5 Behandling af rettidigt indkomne forslag.6 Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.7 Valg af:

- bestyrelsesmedlemmer

- 2 bestyrelsessuppleanter

- 2 revisorer

- 1 revisorsuppleant

- Eventuelt.

§ 8:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 20 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9:

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

§ 10:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer beslutning om evt. medlemskab af andre foreninger / organisationer.

§ 11:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kasserer, er tilstede ved et bestyrelsesmøde. Ved eventuelt afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 12:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger af sekretæren. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.Kassereren fører medlemsfortegnelse, kassebog og sørger for opkrævning af kontingent.

§ 13:

Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til 31/12 og senest den 10/2 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 14:

1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.2 Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue, som skal gå til almennyttige formål.Således vedtaget den 14. oktober 2010 på den ekstraordinær generalforsamling.Vedtægter vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling den 11. marts 1970 er samtidig annulleret.